Załącznik Nr 1
do Uchwały  nr  66/IX/2023 ZG PZW
z dnia 3 września 2023 r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w  2024 r.

 

Lp stopnie ulgi Treść Wysokość kwotowa
1.   Składka członkowska 170 zł
2.   Składka członkowska ulgowa 75% 43 zł
I stopień 1) członkowie uczestnicy do lat 16
II stopień 2) młodzież szkolna i studenci od 17-24 lat
III stopień 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
3.   Składka członkowska ulgowa 50% 85 zł
IV stopień 1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW
V stopień 2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
4. VI stopień Składka członkowska ulgowa 25% 128 zł
– odznaczeni srebrną odznaką PZW
5.   Wpisowe:  
1) członka zwyczajnego PZW 30 zł
2) członka uczestnika PZW – do 100% 0 – 30
6.   Legitymacja członkowska 10 zł

 

Uwaga:
W przypadku zastosowania poszczególnych stopni ulg kwota zaokrąglona do pełnych złotych

 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich
  z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek   „ Członek Honorowy PZW”.
 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

                                                                                                                                         

 

 

Załącznik nr  2
do Uchwały nr  66/IX/2023 ZG PZW
z dnia  3  września  2023 r.

 

 

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2024 r.

  

 1. Młodzież do lat 14 niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach uprawnień, łowiska i dziennego limitu swego opiekuna posiadającego kartę wędkarską i zezwolenie na wędkowanie uprawnionego do rybactwa oraz w jego obecności, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z innych przepisów.
 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego
  i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”
 4. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowych odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
  i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.
 8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały
ZO PZW w Słupsku Nr 93/XI/2023
z  04.11.2023 r.

TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I  ZAGOSPODAROWANIE WÓD SŁUPSKIEGO OKRĘGU  PZW  na 2024 rok
Lp. Rodzaj  składki [ zł ]
                                                I.  składka niepełna, wszystkie metody (wody nizinne)   –   członkowie PZW
  1. – Podstawowa  285
  2. – Ulgowa – odznaczeni złotą odznaką z wieńcami 75
  3. – Ulgowa – odznaczeni złotą, srebrną odznaką PZW, mężczyźni od 65 roku życia, kobiety od 60 roku życia,  uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24 145
  4. – Ulgowa – młodzież szkolna do lat 19 –szkół dziennych 40
  5. – członek uczestnik  do lat 16 – szkół dziennych 30
  6. – 1 dzień – członek PZW 47
  7. – 3 dni  – członek  PZW 72
  8. – 7 dni – członek  PZW 106
9. – 14 dni – członek PZW 140
10. –  1 jezioro – roczna dla członków PZW  wyłącznie z brzegu 125
I a. opłata niepełna, wszystkie metody (wody nizinne)   –  niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*  
11. – 1 dzień 70**
12. – 3 dni   122**
13. – 7 dni 174**
14. – 14 dni 207**
15. – roczna 600**
II. składka pełna, wszystkie metody (wody nizinne i górskie) – członkowie PZW
16. –  Podstawowa 305
17. –  Ulgowa – odznaczeni złotą odznaką z wieńcami 80
18. –  Ulgowa – odznaczeni złotą, srebrną odznaką, mężczyźni od  65 roku życia, kobiety od 60 roku życia, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24 155
19. – członek uczestnik 50
20. – 1 dzień – członek PZW 52
21. – 3 dni    –  członek PZW 117
22. – 7 dni    –  członek PZW 142
23. – górska ulgowa dla strażników SSR /za minimum 20 akcji w roku poprzednim/ 50
 
24. – składka uzupełniająca do składki pełnej 20
25. – składka uzupełniająca do składki niepełnej dla 1-jeziora z brzegu 160
II a. opłata pełna, wszystkie metody (wody nizinne i górskie)  –  niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*
26. – roczna 700**
27. – 1 dzień 80**
28. – 3 dni 157**
29. – 7 dni 226**

** oplata zawiera  podatek VAT w wysokości  23%

zwolnieni ze składki na ochronę i zagospodarowanie wód są: -honorowi członkowie  PZW