Załącznik Nr 1
do uchwały nr 361/IX/2021 ZG PZW
z dnia 18 września 2021 r.

 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w  2022 r.

 

Lp. Treść Wysokość kwotowa

w złotych

1. Składka członkowska 100,- 
2. Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

50,-
3. Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

25,-
4. Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5. Legitymacja członkowska 5,-

 Uwaga:

 1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą)

 

 

 

Załącznik nr  2
do uchwały nr 362/IX/2021 ZG PZW
z dnia  18 września  2021 r.

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2022 r.

 

 1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
  i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
 8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały
ZO PZW w Słupsku Nr 150 z dnia 30.10.2021 r.

 

TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I  ZAGOSPODAROWANIE WÓD SŁUPSKIEGO OKRĘGU  PZW  na 2022 rok
Lp. Rodzaj  składki [ zł ]
I.  składka niepełna, wszystkie metody (wody nizinne)   –   członkowie PZW
  1. – Podstawowa  220
  2. – Ulgowa – odznaczeni złotą odznaką z wieńcami 59
  3. – Ulgowa – odznaczeni złotą, srebrną odznaką PZW, mężczyźni od 65 roku życia, kobiety od 60 roku życia,  uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24 113
  4. – Ulgowa – młodzież szkolna do lat 19 –szkół dziennych 30
  5. – członek uczestnik  do lat 16 – szkół dziennych 15
  6. – 1 dzień – członek PZW 35
  7. – 3 dni  – członek  PZW 55
  8. – 7 dni – członek  PZW 80
9. – 14 dni – członek PZW 105
10. –  1 jezioro – roczna dla członków PZW  wyłącznie z brzegu 100
I a. opłata niepełna, wszystkie metody (wody nizinne)   –  niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*
11. – 1 dzień 55**
12. – 3 dni   95**
13. – 7 dni 135**
14. – 14 dni 160**
15. – roczna 440**
II. składka pełna, wszystkie metody (wody nizinne i górskie) – członkowie PZW
16. –  Podstawowa 255
17. –  Ulgowa – odznaczeni złotą odznaką z wieńcami 68
18. –  Ulgowa – odznaczeni złotą, srebrną odznaką, mężczyźni od  65 roku życia, kobiety od 60 roku życia, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24 130
19. – członek uczestnik 42
20. – 1 dzień – członek PZW 40
21. – 3 dni    –  członek PZW 90
22. – 7 dni    –  członek PZW 110
23. – górska ulgowa dla strażników SSR /za minimum 20 akcji w roku poprzednim/ 40
24. – składka uzupełniająca do składki niepełnej 35
II a. opłata pełna, wszystkie metody (wody nizinne i górskie)  –  niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*
25. – roczna 575**
26. – 1 dzień 65**
27. – 3 dni 125**
28. – 7 dni 180**

** oplata zawiera  podatek VAT w wysokości  23%

zwolnieni ze składki na ochronę i zagospodarowanie wód są: -honorowi członkowie  PZW