Załącznik do Uchwały
nr  52/IX/2022 ZG PZW
z dnia 24 września 2022 r.

 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w  2023 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

150,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

38,-

3.

Składka członkowska ulgowa 50%

1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW
2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

75,-

4.

Składka członkowska ulgowa 25%

– odznaczeni srebrną odznaką PZW

113,-

5.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW – do 100%

 

30,-

0 – 30,-

6.

Legitymacja członkowska

10,-

 

Uwaga:

 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek   „ Członek Honorowy PZW”.
 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

 

 

Załącznik nr  2  do Uchwały
nr 52/IX/2022 ZG PZW
z dnia  24 września  2022 r.

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ
W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r.

 

 1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”
 3. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
 4. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 5. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 6. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
 7. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 8. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.                                                                         

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały
ZO PZW w Słupsku Nr 39/IX/2022 z dnia 24.09.2022 r

TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I  ZAGOSPODAROWANIE WÓD SŁUPSKIEGO OKRĘGU  PZW  na 2023 rok

Lp.

Rodzaj  składki

[ zł ]

                                                I.  składka niepełna, wszystkie metody (wody nizinne)   –   członkowie PZW

  1.

– Podstawowa 

275

  2.

– Ulgowa – odznaczeni złotą odznaką z wieńcami

73

  3.

– Ulgowa – odznaczeni złotą, srebrną odznaką PZW, mężczyźni od 65 roku życia, kobiety od 60 roku życia,  uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24

140

  4.

– Ulgowa – młodzież szkolna do lat 19 –szkół dziennych

40

  5.

– członek uczestnik  do lat 16 – szkół dziennych

20

  6.

– 1 dzień – członek PZW

45

  7.

– 3 dni  – członek  PZW

70

  8.

– 7 dni – członek  PZW

103

9.

– 14 dni – członek PZW

135

10.

–  1 jezioro – roczna dla członków PZW  wyłącznie z brzegu

125

I a. opłata niepełna, wszystkie metody (wody nizinne)   –  niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*

 

11.

– 1 dzień

65**

12.

– 3 dni  

112**

13.

– 7 dni

160**

14.

– 14 dni

190**

15.

– roczna

550**

II. składka pełna, wszystkie metody (wody nizinne i górskie) – członkowie PZW

16.

–  Podstawowa

295

17.

–  Ulgowa – odznaczeni złotą odznaką z wieńcami

78

18.

–  Ulgowa – odznaczeni złotą, srebrną odznaką, mężczyźni od  65 roku życia, kobiety od 60 roku życia, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24

150

19.

– członek uczestnik

50

20.

– 1 dzień – członek PZW

50

21.

– 3 dni    –  członek PZW

113

22.

– 7 dni    –  członek PZW

138

 

23.

– górska ulgowa dla strażników SSR /za minimum 20 akcji w roku poprzednim/

50

24.

– składka uzupełniająca do składki niepełnej

20

II a. opłata pełna, wszystkie metody (wody nizinne i górskie)  –  niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*

25.

– roczna

665**

26.

– 1 dzień

75**

27.

– 3 dni

144**

28.

– 7 dni

208**

** oplata zawiera  podatek VAT w wysokości  23%


zwolnieni ze składki na ochronę i zagospodarowanie wód są: -honorowi członkowie  PZW