Wysokość składki członkowskiej w 2020r.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr 194/X/2019  ZG PZW
z dnia 25 października 2019 r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w  2020 r.

 

Lp Treść Wysokość kwotowa

w złotych

1. Składka członkowska   100,- 
2. Składka członkowska ulgowa

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

  50,-
3. Składka członkowska ulgowa

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

25,-
4. Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5. Legitymacja członkowska 5,-

 

Uwaga:

1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka.

 

 

Załącznik nr  2
do uchwały nr 194/X/2019  ZG PZW
z dnia 25 października 2019 r.

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r.

 

  1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
  2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
  3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
  4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
  5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
  6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
  7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
  8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
  9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały
Prezydium ZO PZW w Słupsku Nr 24
z dnia 16.11.2019r

 

TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I  ZAGOSPODAROWANIE WÓD SŁUPSKIEGO OKRĘGU  PZW  na 2020 rok
Lp. Rodzaj  składki [ zł ]
                                                I.  składka niepełna, wszystkie metody (wody nizinne)   –   członkowie PZW
  1. – Podstawowa  185
  2. – Ulgowa – odznaczeni złotą odznaką z wieńcami 50
  3. – Ulgowa – odznaczeni złotą, srebrną odznaką PZW, mężczyźni od 65 roku życia, kobiety od 60 roku życia,  uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24 95
  4. – Ulgowa – młodzież szkolna do lat 19 –szkół dziennych 30
  5. – członek uczestnik  do lat 16 – szkół dziennych 15
  6. – 1 dzień – członek PZW 30
  7. – 3 dni  – członek  PZW 50
  8. – 7 dni – członek  PZW 75
9. – 14 dni – członek PZW 100
10. –  1 jezioro – roczna dla członków PZW  wyłącznie z brzegu 96
I a. opłata niepełna, wszystkie metody (wody nizinne)   –  niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*  
11. – 1 dzień 45**
12. – 3 dni   85**
13. – 7 dni 125**
14. – 14 dni 150**
15. – roczna 415**
II. składka pełna, wszystkie metody (wody nizinne i górskie) – członkowie PZW
16. –  Podstawowa 220
17. –  Ulgowa – odznaczeni złotą odznaką z wieńcami 60
18. –  Ulgowa – odznaczeni złotą, srebrną odznaką, mężczyźni od  65 roku życia, kobiety od 60 roku życia, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24 115
19. – członek uczestnik 42
20. – 1 dzień – członek PZW 35
21. – 3 dni    –  członek PZW 85
22. – 7 dni    –  członek PZW 105
 
23. – górska ulgowa dla strażników SSR /za minimum 20 akcji w roku poprzednim/ 40
24. – składka uzupełniająca do składki niepełnej 35
II a. opłata pełna, wszystkie metody (wody nizinne i górskie)  –  niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*
25. – roczna 550**
26. – 1 dzień 55**
27. – 3 dni 115**
28. – 7 dni 170**


 ** oplata zawiera  podatek VAT w wysokości  23%

zwolnieni ze składki okręgowej są: -honorowi członkowie  PZW